Projekty/Przetargi

Odlewnia Żeliwa ,,DRAWSKI” S.A. realizuje wiele istotnych inwestycji współfinansowane ze środków unijnych, co czyni firmę doświadczonym podmiotem w wykorzystywaniu środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na rozwój.

Informacja o projekcie inwestycyjnym: „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji formy” realizowanym przez Odlewnię Żeliwa Drawski S.A. w Drawskim Młynie.

Odlewna Żeliwa DRAWSKI S.A. w Drawskim Młynie realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji formy”. Nowa technologia oparta jest o wyniki własnych prac badawczo rozwojowych z wykorzystaniem wynalazku wg patentu PL 228533 dokonanym na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Odlewnia korzysta z wynalazku na podstawie umowy licencyjnej.
Projekt inwestycyjny obejmuje wykonanie szeregu zadań polegających na zakupie urządzeń i maszyn do produkcji odlewniczej
Wartość inwestycji oszacowano na kwotę 11.781 tys. zł. Projekt jest realizowany ze wsparciem środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na Innowacje Technologiczne. Odlewnia zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 4.123 tys. zł.
Projekt zostanie zrealizowany do końca maja 2023 roku.

 


 

Wykaz zakończonych oraz realizowanych projektów:

 1. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania żeliwa do pracy w niskiej temperaturze przy dynamicznych obciążeniach wraz z ulepszoną metodą wykonywania odlewów do takich warunków pracy” - projekt w trakcie realizacji

ODLEWNIA ŻELIWA DRAWSKI SPÓŁKA AKCYJNA W DRAWSKIM MŁYNIE REALIZUJE PROJEKT :


„OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA ŻELIWA DO PRACY W NISKIEJ TEMPERATURZE PRZY DYNAMICZNYCH OBCIĄŻENIACH WRAZ Z ULEPSZONĄ METODĄ WYKONYWANIA ODLEWÓW DO TAKICH WARUNKÓW PRACY”


PROJEKT JEST REALIZOWANY W OKRESIE LIPIEC 2019 – GRUDZIEŃ 2021. W ZAKRES PROJEKTU WCHODZĄ BADANIA PRZEMYSŁOWE ORAZ PRACE ROZWOJOWE.


CELEM PROJEKTU JEST OPRACOWANIE INNOWACJI PROCESOWEJ - NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI FERRYTYCZNEGO ŻELIWA SFEROIDALNEGO O WYSOKIEJ CZYSTOŚCI, DROGĄ DWUSTOPNIOWEJ RAFINACJI GAZOWEJ: W PIECU I W KADZI I INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII JEGO ODLEWANIA. ŻELIWO WYTWARZANE W NOWEJ TECHNOLOGII BĘDZIE CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ WYŻSZYMI PARAMETRAMI PLASTYCZNOŚCI I UDARNOŚCI W NISKIEJ TEMPERATURZE (DO-40O C) NIŻ WYTWARZANE GATUNKI W TEJ KLASIE, A SAM PROCES PRODUKCJI ŻELIWA OSIĄGNIE WYSOKI STOPIEŃ STABILNOŚCI I POWTARZALNOŚCI UZYSKIWANYCH PARAMETRÓW. OGRANICZONE ZOSTANIE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE FORM PIASKOWYCH (SKŁONNOŚĆ DO ZAGAZOWANIA ODLEWÓW) ORAZ PONADSTANDARDOWO ZWIĘKSZONA BĘDZIE SKUTECZNOŚĆ ZATRZYMYWANIA NIEUCHRONNEJ REOKSYDACJI METALU PODCZAS ZALEWANIA FORM, KTÓREJ PRODUKTY (FeO, SiO2 ,MnO, MgO) PRZENOSZONE SĄ DO WNĘKI FORMY – ODLEWU OBNIŻAJĄC UDARNOŚĆ I PLASTYCZNOŚĆ.


PROJEKT UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA POIR1.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ. WARTOŚĆ PROJEKTU: 6.085.972,60 PLN . WKLAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3.686.378,19 PLN


2. ''Wpływ na ochronę środowiska poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej'' - zakończony

czytaj dalej

POIiŚ, 2007-2013, IV.3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT), na realizację projektu pod nazwą „Wpływ na ochronę środowiska poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej”. Całkowita wartość projektu wynosiła 8.668.449,71 zł, a otrzymana dotacja wynosiła 2 550.000,00 zł.

 


3. ,,Rozwój współpracy z partnerami w oparciu o rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B” - zakończony

 

czytaj dalej

PO IG, 2007-2013, działanie 8.2. Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B, na realizację projektu pod nazwą ,,Rozwój współpracy z partnerami w oparciu o rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B”. Całkowita wartość projektu wynosiła 475.700,00 zł, a otrzymana dotacja wynosiła 205 147,50 zł.

 


4. ,,Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego uszlachetniania żeliwa w reaktorze formy odlewnicze” - zakończony

 

 

czytaj dalej


Projekt badawczy pt. ,,Opracowanie innowacyjnego i ekologicznego procesu metalurgicznego uszlachetniania żeliwa w reaktorze formy odlewnicze” w konsorcjum z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie (lider konsorcjum) i innymi podmiotami w ramach Umowy Nr INNOTECH-K3/IN3/54/227695/NCBR/14. Celem projektu było opracowanie niezawodnej i wysokojakościowej metody sferoidyzacji żeliwa, co więc jak najbardziej wpisuje się w potrzeby Odlewni. Całkowity koszt zadania wynosi 4.720.00,00 zł, a wartość dofinansowania to 3.335.00,00 zł. Udział Odlewni to kosz w wysokości 1350.00,00 zł, a dotacja to 590.00,00 zł.

 

 


5. ,,Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego o ponad standardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych'' - projekt w trakcie realizacji

 

 

czytaj dalej


Kredyt technologiczny, projekt pt. ,,Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego o ponad standardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych. Całkowity koszt projektu: 11.242.495,05 zł, koszt dofinansowania: 3 821.300,00 zł.

 

 


6. Projekt innowacyjno-doradczy - projekt w trakcie realizacji.

 

 

czytaj dalej


Wprowadzenie do produkcji i sprzedaży wysokojakościowych odlewów dzięki proinnowacyjnym usługom doradczym w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi JOB dla MŚP w ramach POIR 2014-2020. Wartość projektu: 2 087 768,00 zł, zaś wartość dotacji: 646 240,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

dłonie trzymające zębatki